தொல்லியல் துறை வெளியீடுகள்

வ.எண்நூலின் பெயர்ஆசிரியர்வகைகள்விலை ரூ.இருப்பு
1கல்வெட்டு காலாண்டிதழ் - 93கல்வெட்டு காலாண்டிதழ்10.00
2கல்வெட்டு காலாண்டிதழ் - 94கல்வெட்டு காலாண்டிதழ்10.00
3கல்வெட்டு காலாண்டிதழ் - 95கல்வெட்டு காலாண்டிதழ்10.00
4கல்வெட்டு காலாண்டிதழ் - 96கல்வெட்டு காலாண்டிதழ்10.00
5கல்வெட்டு காலாண்டிதழ் - 97கல்வெட்டு காலாண்டிதழ்10.00
6கல்வெட்டு காலாண்டிதழ் - 98கல்வெட்டு காலாண்டிதழ்10.00
7கல்வெட்டு காலாண்டிதழ் - 99கல்வெட்டு காலாண்டிதழ்10.00
8கல்வெட்டு காலாண்டிதழ் - 100கல்வெட்டு காலாண்டிதழ்10.00
9மரக்காணம் அகழாய்வு அறிக்கைகி. ஸ்ரீதரன்
இரா. செல்வராஜ்
சீ. வசந்தி
அகழாய்வு அறிக்கை48.00
10நெடுங்கூர் அகழாய்வு அறிக்கைநா. மாh;க்சியகாந்தி
பெ. கௌதமபுத்திரன்
வெ. இராமமூர்த்தி
நாக. கணேசன்
இரா. செல்வராஜ்
அகழாய்வு அறிக்கை66.00
11செம்பியன் கண்டியூர் அகழாய்வு அறிக்கைசீ. வசந்தி
பெ. கௌதமபுத்திரன்
கோ. முத்துசாமி
ச. செல்வராஜ்
அகழாய்வு அறிக்கை80.00
12தலச்சங்காடு அகழாய்வு அறிக்கை கோ. முத்துசாமி
கோ. அர்ச்சுணன்
அகழாய்வு அறிக்கை82.00
13இராஜாக்கள் மங்கலம் அகழாய்வு அறிக்கைமுனைவர் சீ. வசந்தி
கோ. அர்ச்சுணன்
முனைவர் தி. சுப்பிரமணியன்
அகழாய்வு அறிக்கை55.00
14பரிக்குளம் அகழாய்வுகி. ஸ்ரீதரன்
வெ. இராமமூர்த்தி
ச. செல்வராஜ்
து. துளசிராமன்
அகழாய்வு அறிக்கை58.00
15தேரிருவேலி அகழாய்வுஆர். செல்வராஜ்
முனைவர் சீ. வசந்தி
முனைவர் சொ. சாந்தலிங்கம்
அகழாய்வு அறிக்கை21.00

Pages