நிர்வாக அமைப்பு

பிரிவு ( இனம் )

 • தொல்லியல்
 • சின்னங்கள்
 • கல்வெட்டு
 • அகழாய்வு
 • இராசயனப் பாதுகாப்பு
 • மாவட்ட தொல்லியல் அலுவலங்கள்
 • அகழ்வைப்பகங்கள்
 • நிர்வாகம்
 • கணக்கு
 • அச்சகம்
 • அரசினர் கீழ்த்திசை சுவடிகள் நூலகம் மற்றும் ஆய்வு மையம்
 • நூலகம்

பதவி ( அலுவலர்கள் )

 • துணை இயக்குநர்
 • உதவி செயற் பொறியாளர்
 • உதவி கண்காணிப்புக் கல்வெட்டாய்வாளர்
 • தொல்லியல் துணை கண்காணிப்பாளர்
 • தொல்லியல் இராசயனர்
 • தொல்லியல் அலுவலர்
 • காப்பாட்சியர்
 • உதவி இயக்குநர் (தலைமையிடம்)
 • உதவி கணக்கு அலுவலர்
 • மேற்பார்வையாளர்
 • காப்பாட்சியர்
 • நூலகர்

நிர்வாக விளக்கப்படம்